Souhlasit s tím, že to není moc pěknéLai je přirozeným projevem chování psa, a musíte být připraveni na to, že vaše štěně poroste do psa, který štěká. Je nereálný, dokonce nečestný, doufat, že se můžete naučit psa, aby neštěka, ale vy, vaše rodina a vaši sousedé budou šťastní, pokud jej můžete ovládat.

.

Pokud vás nadměrná kůra začne ruší, a nemůžete se s ním vyrovnat, obraťte se na svého veterinárního lékaře o poradenství. Doporučuje, co dělat dál; Možná se budete muset obrátit na profesionální trenér nebo podstoupit kurz léčby.

.

Pokud je vaše štěně skulitidy: Měli byste pochopit, že pokud hodíte na své štěně pokaždé, když vykusíte, bude to jen horší. Bude to považovat za odměnu za jeho výkřik a udělá to s jeho zvykem. Můžete ho ujistit, aby se kňučel: prostě nemusíte věnovat pozornost, a když přestane kňučit, chválit to. Takže pochopí, že plakat není způsob, jak vyřešit problém.

.

Z článku se dozvíte o verzích ořezávacího stánku překližky, šindel a dalších materiálů

Mulan: çäòééééòòòòòòòòòò Iai ÷ àòíèêè, ïîìîãèòå ïîæàëóñòà SS óæå íåñêîëüêî EAO çàíèìàþñü Ñðåäíåàçèàòñêèìè Ia ÷ àðêàìè, a n Íåìöàìè ñòîëêíóëàñü âïåðâûå, íåäàâíî Iu âçÿëè ùåíêà, AIO èñïîëíèëîñü 2 IAN., II II ñîâåðøåííî Ia óìååò ëàÿòü, òîëüêî ñêóëèò, ïèùèò, Ide ýòîì äåâî ÷ EA ïîîÿÿîîîîîîîîüüüüü.ü.ü.ü.ü.üü.ü.ü.üü.ü.üü.üü.ü.üü.üü.üü.üü.üü.üü.üü.üü.üü.üü.ü. Ï ï ï ï ï ï ï ÷ ÷ ññö à à àè ó ü ü üàààà Üààà ü Üàà<_

Mulan: êÂèÀñà / îòàòààææææææææææåàààààÒ, AOO, êóñññ I A A A A A I I I O a a a åÒüàààààòòò, oo, òòòà åààààààààààààààòòòòòòòòòòòòòòòàòòàòòò

Êâèíà: lly äåâî ÷ EA æèëà â êâàðòèðå, č ÿ áûëà ïðîñòî ń ÷ àñòëèâà, ÷ Oi IIa IIe ÷ àëèâàÿ À ëàÿòü Iao ÷ EHP ñòàðøàÿ ïîäðóæêà - IA ãàðàæíûõ äâîðíÿæåê

!

Mulan: Êâèíà Àðèíà ÒóçüêàÁîçüêàÑïàñèáî áîëüøîåß ïîìíþ â äåòñòâå ìåíÿ ñîñåäêà ana âðåìÿ ïðîñèëà, ÷ òîáû ÿ ïîäõîäèëà ê EO êâàðòèðå è çâîíèëà â äâåðü, õîòåëà Iao ÷ EOU ñâîþ íåìêó ëàÿòü IA çâîíîê II ó IAA tj ÷ AAI iA ïîëó ÷ èëàñü, äåâêà OAE è IA IA ÷ AEA ëàÿòü NAE ÷ æèâó A ÷ àñòíîì äîìå, IA AAE Aia EOI ê çàáîðó ïîäîéäåò, ó lly ïåíèå ïðÿì, òîëüêî çëîáíîå Ëàþòü Ana, Io êðîìå IAI ÷ EHP)))))) )

ANKA: ss AAA, Ãëÿääõõõõõõüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüîîüîüî Yoi EA ñ äÅòìèèèééééééééééòòòòòòììììòòìòòòòòòòòòòòò Ñ ​​âìÅÅÅÿÿÿÿÿÿÿÿ

.

Psi dokonale demontovali, že majitelé vyžadují od nich. Řekl jsi a pes vám běží, šťastně, když vyhrál ocas, přikázal: "Blízko!" A věrný mazlíček okamžitě tlačí na nohu, zeptal se: "Nechte tlapu!" - Okamžitě ji vytáhne. Je to čas pro nás, majitele, pochopit jednoduchý jazyk psa? Koneckonců, pet, takže chce být slyšen!

Proč pes kňourání?

Tento zvuk není těžké pochopit: Jako pravidlo, pes, když ji něco potřebuje. Možná chce jíst, chce chodit nebo v misce není nápoj. Mnohem méně často tento zvuk znamená, když pes něco bolí.

.

Proč je pes, kolik?

Toto je signál, který pes silně kňučuje. Takový nepříjemný pocit je způsoben psi dotaženou osamělost, ostrou a hlasitou hudbu, Howl siréna nebo chladné kuře ...

Takže pokud nechcete řídit svého psa v depresi, udělejte hudbu tišší a snažte se mu dát důvod chybět majitele.

.

Vzhledem k tomu, že pes je zcela přenosný a styální zvíře, pak zvuky, že pet dělá, včetně kůry a lopatka, jsou možností pro vyjádření pocitů a emocí, stejně jako přenos některých informací ostatním. Zde je zvíře a sculit zcela logických důvodů. Pokud jste její přítel, pak by to fandění nemělo být ignorováno.

.

důvody

s štěňaty, a velkým, všechno je docela jasné a jednoduché. Jsou velmi nutné péče, pohladění a pozornost majitele, chůze, pití a potravin. Jinak štěně začne stisknout, křičet nebo kňučet. Ale když začíná křítit dospělého zvířete, může to být známkou závažnějších důvodů. Je nutné určit problém s cílem vyřešit.

.

zdravotní problémy

Pokud je vaše zvíře Sculit, pak byste se neměli rozzlobit a nervózní. Stačí jen odhalit, protože důvod se mazlící mazlíček chová taková, a ne ignorovat tyto nepříjemné zvuky. Nejdříve musíte odkazovat na veterinář. Je pravděpodobné, že váš čtyřnohý přítel má zdravotní problémy. Samozřejmě, že zvířata, která milují kňučet z malého věku, není pravdivá. Nicméně nečekaná bujence psa je povinna upozornit.

.

Můžete nezávisle určit důvody, které způsobují odraz, ale existují případy, kdy není možné dělat bez pomoci veterináře. Musíte odpustit všechna možná zranění. Zvíře bude určitě reagovat, pokud se dotknete oblasti, která bolí. Pokud nerozumíte nebo nevíte, co můžete udělat, pokud pes kňučuje, pak se obraťte na veterináře. A pokud je důvod odhalen, pak musíte přistoupit k léčbě, že lékař jmenuje.

.

problémy s chováním

Může být rušivé a neklidné psy, kteří trpí zvýšeným nervozitím, jsou charakterizovány nešťastným častým odrazem. Tyto problémy s chováním jsou pěkné mohou zkazit život živočišných mistrů, protože začnou kňučet a štěkat, a to i s menším hlukem.

.

Člověk si pamatuje pouze, která reakce se obvykle vyskytuje u psů na výbuchu pozdravů, petardů nebo jiné pyrotechniky. Pravděpodobně, pes začne kňučet, pokud opustíte domov a necháte ho na dlouhou dobu.

.

Souhlasíte s tím, že není příliš pěkné slyšet štěkání a roušku války, která přichází kvůli uzavřenému dveře dalšího bytu. Proto se snažte pochopit své rozhořčeně sousedy a aby se vaše domácí mazlíčky choval správně, když není nikdo vedle něj.

.

Samozřejmě existuje radikálnější metody expozice, ale měly by být aplikovány pouze tehdy, když nic jiného nezůstane. Například populární límec "Antili". Představuje něco jako vylepšený elektrický límec, který pracuje, když domácí zvíře začne dát hlas. Psi velmi rychle pochopí, že bolest je spojena s právy, a přestat se hluku. Využití límce elektrického zdvihu může vést k tomu, že domácí zvíře nehodí, když musí být majitelem.

.

Další radikálovou metodou je chirurgický zákrok. Během této operace jsou domácí zvířata spuštěna hlasovými vazy, a nikdy nebude schopen sloužit hlasu. Tato metoda nemůže být přičítána humánním, ale to je mnohem lepší způsob, jak se situace než trvalé tresty.

.
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.