Jsou psi v goi nebezpečnéKatalog katalogu od útulků. Vezměte si kočku doma.

Äàëüøå ANA EAE IAU ÷ II âñòðåòèëè ïðåäñòàâèòåëè òóðîïåðàòîðà, ïîñàäèëè â íåáîëüøîé, ii ïðèëè ÷ IUE àâòîáóñ, č IU ïîåõàëè íàâñòðå ÷ ó îòäûõó. Âîêðóã ëåòî, ïòèöû, ïàëüìû, ïðîñûïàþùèåñÿ ëþäè - EOI IA âåëèêå, EOI IA ñêóòåðå ñïåøàò II äåëàì - òåòêè â öâåòàñòûõ ïëàòêàõ ìåòóò óëèöû, òîðãîâöû ðàñêëàäûâàþò ôðóêòû IA ïðèëàâêàõ.

Ovládání îêêêààììì ììììñ ëüü ììììììì Tahu ÅýØØØøà ûûêêêê ÅÅÅÅòòò ÅÅÅ ÷ è è ÷ à û. Í íøøìüüüüüììì , (I (((((, ñññññññññüü III ëëëñññññîîîîìääääääîîîîîîîîîîîîîîîîðîðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ .... Ä Âñåãäà ÷. Jsem AIU ïíëàüüüüììíààààâââââüü èèäèèìììììîîîîîîîîîîîî îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî, já Iu Idi ÷ èòàëè Idi äðóãîé OEI ðîçåòîê, č ÿ êóïèë ñ ñîáîé àäàïòåð AEY àíãëèéñêîé ðîçåòêè II, èòîãå, IA ïðèãîäèëñÿ, íàøè IAU ÷ IUA âèëêè îõîòíî òóäà âòûêàþòñÿ.

Vezměte si kočku z útulku - to je normální a ne všechny děsivé, a Karanty nejsou horší než čistokrevné kočky

Caudo pet majitel je obeznámen s těžkým dilematem, stojící před další cestou: vzít si domácího mazlíčka se mnou a, pokud si vezmete, je to možné? A jak se bude cítit během cesty a na novém místě? A jak se máme oba pocit oddělení? Řešení vždy závisí na konkrétních okolnostech, především od doby vaší nepřítomnosti a zda bude doma, kdo bude svěřit váš mazlíček.

V případě Goa, pravděpodobně nejlepším řešením není brát s vámi, když jdeme na krátkou dovolenou na dva nebo tři týdny, protože let je dlouhý, a podmínky Přeprava zvířat z leteckých společností nejčastěji nejvíce liberálů. Také na paměti, že klima šaty je horké a mokré, takže možná, že vaše oblíbené nebude ve zvláštním potěšení z nového místa bydliště.

Ale pokud nemáte nikoho opustit zvíře, necháte dlouho nebo jen nemůžete žít bez svého šťastného přítele, pak se připravit předem na společnou cestu.

Nejprve musíte vybrat vhodné ubytování v bezpečném prostoru, vzhledem k tomu, že ne všude dovoleno žít s domácími mazlíčky. V Goa jsou veterinární kliniky a vetergasine, zeptejte se, který z nich jsou v pohodlném pro vás.

Při příjezdu do Goa, znovu, musíte jít na veterinární kontrolu nad místním letištěm. Na svém mezinárodním veterinárním certifikátu dejte datum a podpis. Platí po dobu 3 měsíců. Pokud budete zůstat v Goa po delší dobu, pak před odjezdem musíte projít všechny postupy pro papírování, ale již v místní veterinární klinice. Zdravotní osvědčení je vydáno zdarma.

v Goa neexistuje žádná doba karantény pro importované domácí mazlíčky, takže ihned příjezdem a papírováním a vaše oblíbené budou mít možnost pokračovat ve vaší cestě.

Dobrý den, můj drahý! Dnes chci mluvit o tom, co jsme se setkali na výletě v Indii, a zda se bojí.

Víš, Indie je taková země, kde všechno kolem vás doslova trhá nejrůznější zrna. A než na jih, tím více se stává více. Na zemi ve vzduchu a ve vodě můžete vidět různé zvířata.

krávy

ve velkých městech kravské hrozné, hubené, špinavé a řezání, jako bezdomovci psi. Nevím, zda je někdo krmí, kromě odpadu, nemají žádné místo k jídlu.

Buffaloes

Jsou drženi pro ekonomické účely. Jsou velmi mocné, krásné a upevnění. Viz hejno buvolů - nepopsatelná podívaná.

Členové naší rodiny, o kterém jsem zapomněl psát)))), ale kdo je nedílnou součástí našeho projektu a rozpočtu)).

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.