Psí plemeno Shiba Inu Akita Dog Meme, MEM, Carnivoran, Pes jako savec, psí plemeno pngObsah:

  1. původ

Doge (sestra, pes, pes, pes, doga) - Siba-ina plemeno fotografie od přezdívku cabosu s expresivní výrazy obličeje. V závislosti na kontextu může meme vyjádřit překvapení, podezření nebo jiné emoce. Někdy obraz doprovází podpisy s vícebarevnými písmeny.

.

původ

23. února 2010 Učitel japonské mateřské školy Atsuko Sato v jeho blogu je několik fotografií Cabos - psi Siba-Ina, kterou žena zachránila a záložila. Mezi těmito obrazy patřila fotografie s zvednutým obočím, který se stal základem Mem Doge.

.

28. října 2010 Fotka psa byla publikována na webových stránkách Reddit s podpisem LMBO podívejte se na tento fukkin Doge ("Podívejte se na Colik! V srpnu 2013 byly obrazy s meme často publikovány na uživatelích SABERED R / Murica uživatelů / B / 4CHAN.

.

poprvé, slovo "dona" jako záměrně špatná forma slova psa (pes) se objevil v červnu 2005 v epizodě homestar běžec loutkové show s názvem "Biz Cas Pá 1" . Homestar postava volá tak silný bad, když se snaží odvrátit pozornost z práce.

.

Podle trendy Google, popularita slova "Doge" se prudce zvýšila v říjnu 2013 a v listopadu jsem obdržel rozšířené.

.

V roce 2013, meme absolvoval dvanácté místo v seznamu MTV "50 jevů Pop kultury, pro které musíme být vděční" a byl jmenován nejlepší meme roku podle webových stránek Vaše meme.

.

MEM DOG (DIGE) - Odkud pochází membránový pes

Ìíîãèå, Anee IA ñêàçàòü Ana, çíàþò òðàãè ÷ åñêóþ èñòîðèþ ðîñêîøíîãî îêåàíñêîãî ëàéíåðà «Òèòàíèê», êîòîðûé çàòîíóë â ñåâåðíîé ÷ àñòè Àòëàíòè ÷ åñêîãî îêåàíà 15 àïðåëÿ 1912 AIAA. Â Â Âüüüüüüüüîî ääèèè î 1 500 ÷ ÷ ÷ ÷ ëëâêêêêêêêêêêêêêîî .îî Ì ìàîîî "ÅÅ , èèèèèèèèèèèèèè. .Èèèèè .èèèèèèèèèèèèì Íàáàåääëëüüü oooo õõõõõëëüüüîîîîîîîîîîîîîõõîõõõõîîõõõîîüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

.

Ø èèèõõõõõõõõõõòòòòòòòòòòòüüü oooo òòòòòòòòòòòòòòèèòààòòà, O, OOO , EE, òòèòòòòèèèèèèèèèèññèèèèèèèèèõõõ è õõõõääèäèääèõäääääää Uponsening, èîàçîîîîîååååååååååååàààüààüàü üèèüèèèèèèèèèèèèèèèèèèè øõþêüüüåèèêèèèèèèèèèèèèèèèèêêèèè Â âååîîîîîîîøàøàøø ååååååååååååååååëåàåàààëààààààüàüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîî

.

1. Êàðëèêîâûé (Ïîìåðàíñêèé) øïèö II èìåíè EAAE: âëàäåëèöà Ìàðãàðåò Áåõøòåéí Õåéñ ïðèîáðåëà ñâîþ ñîáà ÷ EO â Ïàðèæå è ñìîãëà ïðîíåñòè IA ñïàñàòåëüíóþ øëþïêó ¹7, çàâåðíóâ â îäåÿëî.

2. Ïåêññüü: üüüü àüüü ñ. Õàïåðððààììììì. ÏììããÃëààññññüüüüüüüþüþþþþþüüüüüüüüüóþó3ü3üüóüóóóóóóóóóóóóóóêêêêêêêêêêêêêó ÂæææÿìÿÿÿÿÿÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ. Äæîçåôà Ýäæåòòà, èñòîðèêà óíèâåðñèòåòà Óàéäíåðà â × åñòåðå, øòàò Ïåíñèëüâàíèÿ NOA è êóðàòîðà ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè î Òèòàíèêå, ìèñòåð Õàðïåð ïîçäíåå ãîâðèë: «Êàçàëîñü, ÷ OI ìåñòà ìíîãî, ïîýòîìó íèêòî IA âîçðàæàë».

.

3. Åùåí ØèèöüüÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ. IIe íàõîäèëèñü â ñïàñàòåëüíîé øëþïêå ¹6 AAA Ìèññèñ Ðîòøèëüä êàêèì-oi ÷ óäîì ñìîãëà ñêðûâàòü ñîáàêó AI óòðà ñëåäóþùåãî äíÿ Ai ïðèáûòèÿ ñïàñèòåëüíîãî Êîðîëåâñêîãî II ÷ òîâîãî ñóäíà «Êàðïàòèÿ». Ýêïüüüüüüüüüüüüüüüüüààüààààààñññññ àààü OU OOOOO, üüüüüüüüüüüüüüüììììììììììììì Ïñòëüüä øëøëøëëëøøøøøøøøøøøøøøøøøëëëëøøøøøøøøøøøøøøøøøø

.

1. OAE, ñðåäè ïîãèáøèõ ïèòîìöåâ, áûëè ñîáàêè ïîðîäû êàâàëåð-êèíã- ÷ àðëüç-ñïàíèåëü è ýðäåëüòåðüåð, ïðèíàäëåæàâøèå äåòÿì Óèëüÿìà êàðòåðà, ñûíà è âëàäåëüöà îäíîãî ES ñàìûõ óñïåøíûõ óãîëüíûõ ìàãíàòîâ ES Ôèëàäåëüôèè Óèëüÿìà Òîðíòîíà Êàðòåðà. Íààààüüüüüüü ïëüüèüüüüü r r r r r r r r r rüüüüüüüüüüüüüüüüü Ïççaãëèèèîîîîîîîâ.ââââÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂAüÜÜÜÜÜÜÜÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅåÅëÅëååÅüÅëååååëëëëåååëåëëëëëååëëËååëëëëåëååëëëëëëëååëëëëëååëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë

Èíòåðåñíîå ïðèìå ÷ AIEA: ñîãëàñíî ñòàòüå Dnes se ukázat, ëþáîâíàÿ ñöåíà ìåæäó Ðîóç è Äæåêîì â øèðîêî èçâåñòíîì ôèëüìå «Òèòàíèê» ïðîèçîøëà â Oi ÷ IIe êîïèè Renault Êàðòåðà 1912 AIAA.

.

2. AA ðççóüüüüüüííàààôôîáîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Oia A (((((((((A (ààààààèèèèèàèèèèÿÿÿÿÿÿÿÿàÿààààà

ñàáááòòüüüüüü èèèèëèëëèèèèèèèìèììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì í ëëëëàååàåàåÀ

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.