Hasičský cyklus pes veterinární klinika artemisÌàéÿ: Çäðàâñòâóéòå, IA çíàþ, ìîæåò òàêàÿ òåìà óæå áûëà, íîÊàêîé äîëæåí áûòü ïîêàçàòåëü ïðîãåñòåðîíà AEY Aycee È AUA Î ÷ AIU EE âëèÿåò IA ïîêàçàòåëü íàòîùàê EE âçÿòà êðîâü eee Iao

??

Ksanya: êðÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂEJKŮ Õîîîîîîîîççèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè.. Èíòåðïðèòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ: 19 ng / ml (> 60 nmol) îñåìåíÿåì ñåãîäíÿ (NAE ÷ znak!) AEY æèâîé ñïåðìû: Ôåðòèëüíûé ïåðèîä AEY ñïàðèâàíèÿ 4-10 AI 20 ng / mlÝòî ïîêàçàòåëè AEY îñåìåíåíèÿ æèâîé ñïåðìîé. Lc çàííííééààààààààéééééééé ::::::::::::::::::: i:: îîààèèèèèèèèèèèèèèèèèèèààààèèàèè 2.è555 AI 3 ÄíÅÉ ñïÒÿÒÿ9О1-12 ng / ml (29 až 38 nmol / l) èíñèàèèèèèèЕèèååååå ÄÅÍÜ15 NG / ML (> 52 nmol / l) Představte si ÅÄãèäääääääääè:: Íã / ìë Õ 3.03 ==> ÍìÜÜÜ / Ë

Duna: Ksanya àíàá ! î ü Ü ñîîî. Ñëóóîîîîî ååååüüüüüüüüüüüüüîüüüüüîîüüîííîîíîîàîííîîîîîîîîîîîîîîààààààèàèàààèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè ß Íå Í â

ËåíàÄ: Ïîäñêìàæèòå, ó ìåíÿ ñóêà ïîòåêëà, òîæå êîãäà çàìåòèëà îòêèíóëà íàçàä 2 äíÿ è ñòàëà ń ÷ èòàòüíà 15 äåíü âûäåëåíãèÿ áûëè AU ÿðêèìè, à IA 17-e äåíü, ñâåòëûå, ii ïåòëÿ ñòàëà áîëåå OA ¸ðäîé, ñåãîäíÿ 18 äåíü.Êîãäà âÿçàòü ñîáàêó? a ìàòü, âÿçàëàñü ïåðâûé DAC IA 13 äåíü- 2 ùåíêà áûëî, IA 18-20 äåíü 6 ùåíêîâ áûëî, IA 17-19 äåíü 8 ùåíêîâ, 178-e äåíü 6 ùåíêîâ, à 00 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ï ï ééééoceàààòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòüüòòòòòòòòòòòòòòàòàòàòàòàòàòàòòàòàòàò <ò <òòòòò <<< <<<< << "

6 kategorií lidí, ke kterým andělé se ani nedostanou

Obvykle u psů tohoto plemene jsou jasné, hluboké, mandlové tmavé oči. Uši jsou ostré a rovné. Doplňky obvykle váží od 6,8 ​​do 9,1 kg a průměrný růst se pohybuje v rozmezí od 25 do 28 cm v kohoutku. Návštěvy těla by měly být kratší než výška psa v kohoutku.

Anatomicky struktura těla je charakterizována absurdním prsou a svalovými končetinami. Tlapky se mírně obrátily k lpění k půdě lépe než rovné nohy, když To se vaří na skalnatých plochách. Správně sousední spodní čelist má kousnutí typu "nůžky" (dolní tesáky a frézy v blízkosti horních tesáků a fréz). Mladí štěňata nos a kůže na nohách mohou mít růžové značky, které se stávají černými.

pro temperament West Highland White Terriers mohou být velmi odlišné: Některé jsou přátelské ve vztahu k dětem, zatímco jiní netolerují volný oběh. Pes je zpravidla nezávislý, sebevědomý, a může se stát dobrým psacím psem. Jedná se o dobré psy, kteří jsou vázáni na své vlastníky, velmi mobilní, a aby byly ve tvaru, musí být poskytnuty nejméně 15-30 minut denně pro hry. Sledujte velmi společensky a je nejvíce přátelský a veselý ze všech skotských teriérů.

Toto vytrvalé plemeno může být tvrdohlavý, což může někdy vést k problémům s odměny. S typickým temperamentem lovce, psa, zpravidla miluje hračky velmi, zejména ona ráda vzniká snaha o míče. V průběhu jeho života si teriér zachovává instinkty Nordyho psa, včetně takových funkcí jako zvědavost, touha po výzkumných a kopcích díry. V pořadí Stanley Coren (Stanley Coren) "psí schopnosti", teriér hodňuje 47th.

Psi jsou tradičně považovány za mezimediární spojení mezi monocyklickým (s jednorázovým ročně) a polycycle (více než jednou za rok) zvířata, frekvence genitálních cyklů v domácích kusech se liší od 1 do 3 na rok.

feny se stávají drsnou ve věku 6-9 měsíců. Je však možné vydržet a publikovat od potomků bez poškození vašeho vlastního zdraví a poškození mladého člověka, v 1,5-2 letech, s nástupem fyziologické zralosti.

Genderový cyklus psa je komplexně nastavitelný proces závislý na hormonu, což znamená soubor reverzibilních morfologických a fyziologických změn v sexuálním systému žen (fena), z jedné ovulace na druhou. Hlavním rozhodujícím kritériem pohlavního cyklu je cyklická v celém reprodukčním období jednotlivců.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.