Radotin pro psy a štěňata doplňují přísadu ve formě tablet. Unikátní vzorec s přírodními prebiotikami ve složení nákupu v Moskvě a regionech.ËÈËÓ: Chikko Anee AAI Ia íàéäåøü, Oi ïðîñòî ïîèùè ðóáåö ñóøåíûé è ïåðåìîëè AAI â êîôåìîëêå EEZ êîìáàéíå, òîëüêî OAE IA äàâàé, èìåííî ïîðîøêîì è ÷ óòîê AEY çàïàõàóäà ÷ èâñå áóäåò

BAHIA1: II åìóó üüüüüüüüüüüìì III ! À IIa íðàâèòñÿÎò Naay AUA ïîðåêîìåíäóþ ëþáèìûå ìíîþ äîáàâêè Canina, à Oi ÷ IAA Enzym Hefe Êîðìîâàÿ äîáàâêà Enzym Hefe âîçáóæäàåò àïïåòèò, ñïîñîáñòâóåò ïèùåâàðåíèþ, ïîääåðæèâàåò íåðâíóþ äåÿòåëüíîñòü, èìååò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå IA øåðñòíûé ïîêðîâ è êîíäèöèþ (ñïîñîáñòâóåò íàðàùèâàíèþ ìûøå ÷ IIE ìàññû). Äææè - àeé Enprove Ýòîé Áèèèèòüàààüñ éé éé îé .éé .é .é

.

÷ IOE EA ::: IIII ë ë ø ø ñïåäÒîÒî øøøøøÒÿøøøøøøøààÒàààÒàÒîààààààÒîàààààààÒàà AAAAAAA ååðð ... Âñå Ó çòñ ç 6 6 ñÅÍÍ ïîêàà ññ ïî ÅÅÅÅ. Ïûëà îëà îäà îòòèèèàààüüüüüü.ò .ò. Çîèäèüñ Óóómocààê Ï ï ï îîîîîîî ÷ ÷ Ø Ø Øà ìíãîãã, èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè òòòòòò Àïå outéééé.

.

AIRINNI: IOE ïàøøøøøøøøøø:. IIIIII E E ÷ o o n n n i ÒîòòàààààààààÒîààààÒîààààààààààÒîààààÒ à ååååååòò a a e Âñå Ó çòñ ç 6 6 ñÅÍÍ ïîêàà ññ ïî ÅÅÅÅ. Ïûëà îëà îäà îòòèèèàààüüüüüü.ò .ò. Çîèäèüñ Óóómocààê Ï ï ï îîîîîîî ÷ ÷ Ø Ø Øà ìíãîãã, èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè òòòòòò Àïå outéééé.

@@ò ì ï ïû ïñíåÿÿÿÿÿÿ ÅÅÅÅÅ ÅÄèè òîò ..

Àëåíà: Äîáðûé AA ÷ AD, ó ìåíÿ ñíîâà âîïðîñ IDI ðóáåö TITBITîâñêèé, IU e n IEI ïëîõî êóøàåììîæåò ÿ ÚZEI ñûïëþíà ïîðöèþ 1,5 ñòîëîâîé ëîæêè ùåïîòêó ýòîãî ðóáöà o. . í ÅììåÅÅÅÅÅååíÍÍÍÍČÍTÁNÍññÍÍÍÍČÍTÁNÍ îîáåêêêöööèèèèe tüüüüööè Tè tèèè tèèèèèèèèèè ÷ å ë ë ë ããããããããàààààè

.

  • jedinečný vzorec s přírodními prebiotikami v kompozici.
  • Univerzální dopad s terapeutickým a dlouhým profylaxem.
  • obsahuje vzácné přírodní ingredience, které přispívají k odvození toxinů a strusků z těla.
  • pokrývá širokou škálu receptů pro zvířata jakéhokoliv věku a fyziologického stavu.

Výhody:

Vitamin-minerální komplex "Radotin" pro psy a kočky je kombinovaný lék, ve kterém jsou vitamíny, makro- a stopové prvky v vyváženém fyziologicky přiměřeném poměru, čímž poskytují maximální účinnost.

.

1. Pro dospělé psy k normalizaci metabolismu, vitaminu a neúspěchu u dospělých psů, rostoucí odolnost vůči různým onemocněním a stresům, udržováním a obnovením reprodukční funkce, zlepšení stavu kůže a srsti.

.

2. Pro štěňata ve věku 21 dnů do 18 měsíců s metabolickými poruchami, hypovitaminózou, neúspěchem minerálů, stejně jako onemocnění vyvíjející se na jejich pozadí, zvýšit odolnost těla, optimalizovat růst a vývoj štěňat , plnohodnotná tvorba kostní tkáně a zuby, posílení svalů a šlach, zlepšení provozu gastrointestinálního traktu a zvýšení chuť k jídlu.

.

3. Pro psy starší 6 let v případě metabolických poruch, selhání vitaminu a minerálu, stejně jako onemocnění vyvíjejících se na jejich pozadí, posílit pohybový aparát, udržovat mobilitu kloubů, stabilizaci Provoz gastrointestinálního traktu, zlepšení stavu kůže a soudržného krytu, prevence diabetu.

.

kontraindikace a boční jevy

Vitamin minerální komplex "radotin" dává psům a koček denně po dobu 14-30 dnů, s malým množstvím krmiva, v dávce:

myrtazapin jako chuť k jídlu stimulátor a kontroverzní lék u koček s chronickým selháním ledvin.

.

myrtazapin je účinný stimulant chuti k jídlu a antiemetický lék pro kočky s chronickým selháním ledvin a může být užitečným doplňkem podpory potravin v těchto případech.

.
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.