Úkryt pro kočky Nový domovâ 2001 ãîäóååñytééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééélaktoréééééééélaxační služby (((((»((((») (((») ((» (») (» (»(» (») (» (»(» (») (» (»(» (») Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â â

Ó Ôîíäà èìåþòñÿ ana: Ñâèäåòåëüñòâî Î ïîñòàíîâêå IA ó ÷ AO â íàëîãîâîì îðãàíå, Ñâèäåòåëüñòâî Î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè ÷ åñêèõ EEO.

@@ @@A àíèî üàààààààüüüüüüüüüüüìììüüìììñññìñññìñññññììñññññññññññññññññññññ 9.

Ó ÷ ðåäèòåëè Ôîíäà Íèêèòèíà Êèðà è Øåèíà Òàòüÿíà âîøëè â ðàáî ÷ Oth ãðóïïó ñèñòåìíîãî ïðîåêòà "Ñèñòåìíûå ðåøåíèÿ ïðîáëåì áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ", ðåàëèçóåìîãî ðàìêàõ Ïðîåêòà ïðåäïîëàãàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñòàíäàðòà îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ áåçíàäçîðíûìè æèâîòíûìè, âêëþ ÷ AY òèïîâóþ ìîäåëü ïðèþòà "

Ðàñøèðåíèå è ðàçâèòèå ïðèþòà, âíåäðåíèå â ïðàêòèêó íîâûõ ïðîåêòîâ, íàöåëåííûõ IA çàùèòó áåçäîìíûõ æèâîòíûõ è ãóìàííûé êîíòðîëü IAA EO ïîïóëÿöèåé â ãîðîäå Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

"

"

Každý měsíc zaplatíme velké množství, takže naše kočky zůstávají v teple a uspokojivě. Jsme velmi potěšeni vaši pomoc při sbírání 90 000 rublů

Veterinární klinika primorského okresu, kolem hodin pošle specialisty, aby prováděli operace, jako je sterilizace, kastrace, švy na stuze ran, odstranění nádorů a zánětu.

Jaké další služby lze objednat ve veterinární službě?

Hotline womb005 přijímá aplikace telefonicky. Musíte určit oblast města, jasně formulovat důvod kasačního opravného prostředku a koordinovat čas návštěvy. Brigády VET jsou vybaveny pro každou volání Požadované drogy, nástroje a vybavení. Také telefonicky, můžete získat rady o nouzové pomoci zvířatům po poranění, během exacerbacím chronických onemocnění nebo při objeví se nebezpečné komplikace.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.