Kočky, jak dát kočičí vitamíny, specializované vitamínové komplexyVitamíny - z latinského slova VITA- "Život" a amin - skupina nízkomolekulárních organických sloučenin ve vztahu k jednoduché struktuře a různé chemické povahy jsou nezbytné pro lidské tělo a zvíře jako nedílnou součástí jídlo. Vitamíny jsou uchovávány v potravinách ve velmi malých množstvích. Vitamíny se provádějí v tělesné katolytické funkci psa jako součást aktivních center různých enzymů a mohou se také podílet na humorálním regulaci jako hormony.

Koncentrace vitamínů v tkáních a denní potřeby je malá, ale v případě nedostatečného příchodu vitamínů v těle psa se vyskytuje ty nebo jiné patologické změny vedoucí k vývoji jednoho nebo další hypovitaminóza.

Vitamíny nejsou syntetizovány v těle psa, takže musí pravidelně a v dostatečném množství vstoupit do těla s jídlem nebo ve formě vitamosu a minerálních komplexů, potravinářských přídatných látek a v čisté formě. Vitamíny jsou velmi nestabilní látky, které vykazují citlivost na světlo, vysoké teploty a oxidaci. Na základě tohoto procesu vaření musí majitelé psů dodržovat určitá pravidla, aby co nejvíce vitamínů.

Na základě rozpustnosti, vitamíny jsou rozděleny do obsahu tuku-rozpustné-A, D-A, D a ve vodě rozpustné-° C a vitamíny skupin B. vitamínů rozpustných v tucích se hromadí v organismech a tukové tkáni . Voda rozpustné vitaminy se nespadají v těle a přebytek je odstraněna vodou. S nadměrným použitím mohou být vitamíny rozpustné v tucích toxický pro psa.

MUSYA: ss ïêêêàëààààòòàààà (((Øàèèõõ). ÂàêàààññëËñññññàààëËàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà..ñ "ñññññññññ.

ëþäèèàà: í íñêüüüüüüüüüüüüüüüüüüüììüüüüüüüüüüüüüüüüüîüîüîäääîîîîîîîîîîîîîî òåìïåðàòóðû.Ìî ÷ EOA âàòêó è Nia ÷ èâàåòå íîñîïûðêó 3-4 äíÿ.Åñëè ñîáàêà ñëèæåò, tj ÷ AAI ñòðàøíîãî.Êîðêà IA ÷ Iao ëîïàòüñÿ, AEA óæàñíûé.Íî AEY ñîáàêè àáñîëþòíî Ia áîëåçíåííûé. x ADAC 4 äíÿ AU ïðîñòî ñàìè áåçáîëåçíåííî îòøåëóøèòå Âñå.è âðöööóóóóó ü.ýóýîîýîîîîîî , î , ýýýýýýýýçççççççççççççççççççççççççç Runs - ò ò ò ò ÷ ÷ â è è øìó ìöö!

Íþêà: musya ïèøøøø :: ß ï ï ï ï ïêêêàëòòòò òòòòòòòòòò (((((((Øàèèõõ). Âàêàààññ åìì? Åñòü éééééééééééééééééééòðððòàèíààåÅÅAÉÉÉÉÉÉIÉÉHO Õçâéééeõõõõõõõõããããããããããããããããããããààààà ((ìàçè) Åà. Î î î â â Ü Üüüàà.)))))) Õõõõõõõõõüüvojetéuretééultické obdobíéééléuraéev

tonic: A o IA ç îîíííîîîîîîîîîîîîîîîîîî õòÿÿ Üüüüüüü. Í ë ë ë ë ë ëããããè èèèèèèèè åèßßßßßßßßßßîßßßîßßß ð ìàóóëûûûûûûûìììììòòòòòàßßßßàìàààòòòßßßßßßßßßßßàßììàìààòßßßßßßßßààììììàòòòòßßßßßßßßßßßßßßßßàììàìàòòòßßßßßßßßààìììàòòòßßßßßßßßßààìììììàßàßßßßß Spuštění analogu ëíãèè íííííííííííííííííící budovy. Äìàèèååîîîòòòòò òòòòòòòò ò üü êêêê ê ñ ññ ë ííííí í íãã ËîåÅ èòååååüü üüüüüüüüü Ì ÷ ÷ Åçç.

ÀëåêñÊàçàíöåâ: ss ñâîèì ìàçàëà âèòàìèíàìè àåâèò ÷ ADAC äåíü, ÷ åøóéêè ïðèãëàæèâàþòñÿ, ii äóìàþ yoi ES-Ca áîëüøîé ñóõîñòè â êâàðòèðå, ó ian íàïðèìåð â êâàðòèðå â îòîïèòåëüíûé ñåçîí 27 ãðàäóñîâ, à ëåòîì êîãäà âêëþ ÷ AAI ïîÄöààÅÅÅ ñ ñ ñ ììåÅÅÅÄÄÄÄST <<

9tanka: ïîääñññññña, ÷îä ûûÅÅÅÅÅÅ îîîîîãîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî.. .îîîîîîîîîî... ß ì ð ëò. ìàëîììììì co Ä è èôôeôêêò ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ë Ø Ø Øãî. Îèáíüüüüüîîîîî ó 5ìåññ.

Çóáîâà Ñâåòëàíà: ss ìàæó ðûáüèì æèðîì, Iaia êàïñóëà IA 2 áóëüäîæüèõ íîñàÇèìîé ñîõíåò íåìíîãî, íàâåðíîå, EC-CA îòïëåíèÿ, ïîòîìó ÷ Oi ëåòîì êðàâèâûå ãëàäåíüêèå íîñèêè

.::

çó ñ ñâòååàíàììèììì ì ì ìrécééééîéîîé î òòòòåòòòòòòeééééující ÌæíîîÅÅòèèòò òòòòñññ <<

ada: Çóáîâà Ñâåòëàíà, Y âîîáùå ANA ññàäèíû è ìåëêèå ðàíêè Anai ñâîèì ñîáàêàì äàâíî ýòèì äåëîì ìàæó.Âûïóñêàåòñÿ â ìàëåíüêîé äîçèðîâêå, âàòíóþ ÚZEI ÷ eo îáìîêíóëà, íàìàçàëà CS õîëîäèëüíèêå AI ñëåäóþùåãî DACA õðàíèòñÿ.Óäîáíî, äåøåâî R & D!

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.