Opatrnost, ve vchodu do zlé konzultace psů advokátaje čas od času na zvýšení psů nebo koček zbloudilých zvířat ze sousední sekce? Zákon zde dává jednoznačnou odpověď: ano.

Co když vlastník zvířat nesplní své povinnosti? Pokud vás pes neútočí, pak byste se samozřejmě neměli zařídit, to znamená, že potrestat psa sám, protože v tomto případě vy sami uděláte přestupek.

S psaným kontaktem musíte přemýšlet o tom, jak opravit to, co se stalo. Ve zprávě nebo aplikaci musíte zadat data a sledování "návštěv" sousedního psa nebo kočky, pokud je to možné, jméno a adresu vlastník zvířat, je žádoucí - kontaktovat údaje svědků incidentu, které mohou být také členy vaší rodiny. Doporučuje se připojit k odvolání a fotografii, na které by bylo jasně vidět, že pes souseda nebo kočka je na území někoho jiného.

, to je rozumně před kontaktováním soudu poslat doporučeným dopisem nárok na vlastníka zvířete, přiřadit odpovědnost odpovědi na ni a dodat, že v případě opuštění požadavku na určitý termín, oběť se obrátí na ochranu svých práv k soudu. Je také nutné prokázat, že zvíře někoho jiného bylo na vaší zemi: doporučení zde jsou stejné jako při kontaktování samosprávy.

Vzhledem k tomu, že údržba takového soudního sporu bude zjevně velmi drahé, stojí za to zvážit možnost uzavřít dohodu o nákladech na pojišťovnictví pro právní pomoc, protože pak náklady na soudní řízení a dosažení soudního řízení ExtraSudiční dohoda bude vzniknout již pojišťovací společnost.

Někdy Soudní agenda již přijde do poštovní schránky nutí viník naléhavě uzavřít dohodu.

íàü ÅÅ .......

â â â  ëüììì, ïò. Äììüüûé, Íî äíí ívání 2. Ñîäñññññññña ÿÿ. 2 êûõõõõõàææ è 3é - ìà peri. Ð ðçä¸ííìììååÅÅÅÅÅÅåî îàîîîîîîîîîàààà <<<<<<<

ñî ñâÅÅ ûûûûû.. Ó ì¸¸¸¸¸îîîîîîîîîîîîîîîîîîî to 8%. Òîüüüîîî 3 3ííàààààÒîàààààààààààààààààààéééîîîîîîîîééîîîîîîéééîîéééééééé ...... Ñ ​​ñ ... \ t Âìåòîõõõõõõ , èèëëëëããããîäîêêääääëëëëë a a a a IA 3 ýÒààååîîîåÅ ÷ è üüüüüîîî îîÿîÿàà CS Ñëûûîîîîîîîîîîîîîîîîîîîr 90% è ï ñ ñòòò æææææææææ Å <<

Âåñü íåäîñòðîé, ïðîèçîø¸ë ii Ide ÷ EIA OIAI, ÷ Oi IA ïåðâûé ýòàæ áûëè íàäñòðîåíû âòîðîé è 3e - ìàíñàðäíûé AU A ñåðåäèíå 90o, E a ïðîöåññå ñòðîéêè, ãëàâíûå áåíåôèöèàðû ñîñåäåé, IIE AEA ñïîíñîðû âñåé - Óìèòò. Ñ ​​ñ ó ó çèõõõèààòòõ¸¸¸¸¸¸¸¸òòòòòingõõòòòòòòòòòòòò <<<<<<<<<<<<<<<<

Êðîìå OIAI, Anou ñïîðíûé ìîìåíò - Ó ÷ àñòîê êðîâëè, e, ñîîòâåòñòâåííî ÷ åðäàêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ IAA EO ÷ àñòüþ ñòðîåíèÿ, ii a ñèëó êîíñòðóêöèè, IA ìîæåò áûòü îòðåìîíòèðîâàí îòäåëüíî, à òàêæå, ÷ Anou ÷ měření, Kalkulace, occuping, tj AAA ïïïïïõõõõõõõ è è AI áno ia åðààุ¸ åîòäü Idi AEE <¸¸¸

Spojení ïàäàèèè äààü óóó. ß ïîææàààààà ììÜ. ÐÅîòàòì ¸¸¸¸¸óóóóàããããããããààà <<<

ïîêà åààóóëëëëëëòòòòòòòòòòûòòòòûîîîîëëëîîîîîîîîî Î àûûûûûûûûûûàààààà óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó

opatrnost, ve vchodu do zlého psa!

  • § Dočasná pravidla pro obsah psů a koček v Moskvě (schválené. Usnesení vlády Moskvy 8. března 1994 č. 101)

Moji sousedé udržují boj Agresivního psa, který běží bez vodítka a tlamy. Zatímco ona neudělala nikoho, "ale zlé stromy a pokusy o vrhnout se opakovaně. Existuje zákon, který chrání, jako jsme my? Je možné něco udělat? Majitelé šelmy nerozumí a neslyší slova.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.