Čištění zubů u psů, Foto Chutka Zuby, čištění zubní kartáček, čištění potravinØåððð ì ê Åòòòòòòòü å òö .... Naplánovat ñêêÀëàëà ÷ ÷ ÷ ÷ COOO CAA ñâååüüüüüüüüàìààìàààààààààîîîîîîîîîîîîîîîîîî ÷ î ÷ II ëëàààü, II II I êàÀëÀ AA çóûû, îíèèåååååååîîîääääääääЕûûáäààà A I I IIaa ééééõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

.

Øåðð: SalamancaÒàê íåòó ó ian ýòîé çóáíîé ïàñòû, ìîæåò ÷ AI äðóãèì À äåòñêàÿ, ÷ åëîâå ÷ åñêàÿ IA ïîäîéäåò À EAE ian ÷ AO òîìàòíîé ïàñòû (íàðîäíîå ñðåäñòâî OAE ñêàçàòü) ??. Âîî ñ ñ îîîîõõõõõõõââââgââââ

ÀËÅÍÀ: ØåððÑàìà IE Daco IA ÷ èñòèëà òîìàòîì ñâîèì ñîáàêàì, II òîæå ñëûøàëà, ÷ Oi ìíîãèå OAE äåëàþò, à AIO êàìåíü A N ÷ èùàþ DAC â AIA êæäîé ñâîåé ñîáàêå, ÷ AUA íåëüçÿ, ïîðòèòüñÿ ýìàëü. À çààõõ ñììîòòòò EEEE åõõõõõõõèèèèèèè èîîîîîîîî ííííííííííååíííííííêêêêêêêêêêêêêêêêêê

.

Áèøîï è Àëèøà :. IIe ïðèáëèçèòåëüíî òàêîãî AEA âîçðàñòà EAE Øåðð è çóáû áåëûå è AAC Niao ÷ èñòêè, ii IIE ñîáàêè Ana âðåìÿ ãðûçóò ñïåöèàëüíûå øòóêè AEY óêðåïëåíèÿ äåñåí è ÷ èñòêè çóáîâ. ñîáåííî Áèøîï ó ian îçàáî ÷ åííûé, II E ñïèò ñ êîñòüþ ýòîé â çóáàõ, Àëèøà II-ïðåæíåìó ñòàðàåòüñÿ ñòàùèòü AAI äîëþ è èíîãäà äàæå ñåðüçíûå äðàêè âîçíèêàþò ES-Ca ýòîãî ìåæäó íèìè.

.

Ø: ìÿÿÿÿÜÜÜÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ êêêêê èèè êêêê èè üêêê è è. .Ê õ è. ., à ñ ñ ñ ï ï ïîîîîîîîååàààññññññññîîîååñññññññîîîååñññññîîîîîåååñññîîîåîåîåîååîîîîîîåîåîîîîîååîîîîîîîåååååññîîîîîîååñññîîîîîåååñåîîîîîååååñîåîîîîîååååîîîîîååîååååîîîîîîåîåååîîîîîîåååååååîîîåååååîîîîîî ... Àêò òò, ò ,òòòòþþþþññññññññññññññññññññña ò îññàÜÜ, êàèè ññññ. åèèè üüüüüüü , à, àààààààÀëàààààààààààààààààààààà AA AAA èèèèèèèè IA aaaaaa ååãããããüüüüüüüüüüüüüüüüççüüççãüãçççç (((AA (ãããüüüüüü O O ààààààààààà. .ééééééééééé n n

.

Áèøøøï è èøà: ß ãîââþþþþþþþþ îá Ø Ø Ø Õ ÕñåòòòåååÅÅÅÅÅÅÅ îáàõõ üèõõéééééãããããããããûûûûûûûûûûûûãèããèããèããããûûèûæææåèææææææææææææàààààààààà

Øåðð: ÍàòàøàÑåãîäíÿ çàéäó ñïðîøó, ii êîãäà ÿ Idi çóáíóþ ïàñòó AEY ñîáàê ñïðàøèâàëà, IIA IIe ÷ AAI-oi ia ïðåäëîæèëè x åñòíî ãîâîðÿ Ÿ Ïåäèãðè Ia äîâåðÿþ, II ãëÿíó, ìîæåò ó IEO ÷ AAI è çàâàëÿëîñü. ..

kartáčování zubů pes není obtížné, s výjimkou případů, kdy pes není zvyklí nebo neumožňuje, aby vás zkontroloval ústa.

.

Pro prevenci onemocnění ústní dutiny je důležité vypracovat správnou stravu, včetně kostí a dalších léčiv pro čištění zubů a posílit debuinu, žvýkání svalů, stejně jako pro čerstvost dýchání . Mnoho chovatelů psích používají rajčata, je věřil, že tření zubů s rajčatovou šťávou nebo jeho slupkou, přispívá k odstranění klobouku, vzhledem k obsahu v rajčatech kyseliny jablečné.

.

čištění zubů psí

Chcete-li psa naučit postup čištění zubů ze všech věkových kategorií, klidný postoj k čištění je jednodušší a vycpaný věkem štěňat. Postup by měl být spuštěn s krátkými, bezbolestnými tahy oblasti kolem úst, zvedací rty, tahy Dysen. Pes se postupně zvyklý na pocity a umožňuje otevřít, zkontrolovat ústa, provádět různé manipulace. Čištění zubů psa bude více klidnější, když mluví s domácím mazlíčkem, dejte mu lahůdky po každém postupu.

.

Čištění se provádí s lehkými masážními pohyby, snaží se poškodit chlapa zvířete a nezpůsobuje bolest. Je nutné vyčistit všechny zuby, ale pokud se zvíře rozpadne a neumožňuje dokončit postup, pak si můžete vyčistit zuby v několika fázích. Zuby u psů, počínaje zadními, vyčistěte pouze zvenčí směrem k okraji zubu.

.

než kartáčování zubů psa

vyčistit zuby psa používat speciální pastu, kterou lze zakoupit ve veterinární lékárně, klinice nebo obchodě. Někteří chovatelé psů používají zubní pastu pro děti ve věku 0 až 3 let. Ale speciální zubní pasty jsou nejchodnější, i když pasta v žaludku je škodlivá, domácí zvíře nebude. Kromě toho jsou speciální pasty vyrobeny s různými chutěmi, jako je maso nebo ryby, které určitě vychutnat zvíře.

.

Psi pro psy jsou podobní člověku, také mají rukojeť a štětinu, ale tam jsou prstové gumové kartáče, které navíc k čištění zubů umožňují masírovat kluky. Získejte psa na čištění pomocí kartáče prstu. Obyčejné štětce se vyznačují přítomností nylonové hromady, jsou elektrické. Po vyčištění se kartáček promyje pod proudem vody a odstraní se do následujícího postupu.

.

Tento jednoduchý postup zabírá velmi málo času od majitele, ale poskytuje zdraví zvířat zdravé zuby a čerstvý dech pro život.

.

Pravidelné čištění zubů, zánět adheze a jejich krvácení, stejně jako problémy trávení, srdce, ledviny a jater.

.

Je velmi důležité naučit domácího mazlíčka pro každodenní preventivní kontrolu pastvy a jeho čištění v raném věku, je žádoucí ihned po vzhledu mléčných zubů.

.

Samotný postup trvá více než 2 minuty denně. Pokud se na ni dospělý individuálně zvykl, pak odpor a nespokojenost, s největší pravděpodobností bude ne.

.

kartáč zuby zubní kartáček a pastu

Učíme šelmu, takže se nejprve pokusíte čistit čištění pomocí kartáče a teplé vody bez těstovin. Pak denně po dobu 1 týdne mi dovolte olizovat malé množství těstovin z prstu. A pak můžete použít pastu na kartáče a spustit proces.

.

v žádném případě nemůže být použita zubní pasta majitele! Obsahuje fluor, síran sodný, oxid glukózy a lactoperoxidázu. Vzhledem k tomu, že pes nevyplouchne pastu, ale vlaštovky, pak bít těchto škodlivých látek v jeho těle může skončit špatně.

.

Některé veterináře nedoporučují používat ani speciální pes zubní pastu. Důvodem je, že mnoho výrobců do něj přidává cukr, což přispívá ke zvýšení plaku.

.

A také obsahuje glycerin, který se drží zubů, díky které se objeví sraženina z částic potravin a patogenních bakterií.

.
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.