.Ïðîäàæè êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè â 2015 ãîäó âûðîñëè áîëüøå, ÷ AI ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñëåäóåò ES äàííûõ èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè GfK: äàæå â êðèçèñ ðîññèÿíå IA ãîòîâû ýêîíîìèòü Ia ñâîèõ ïèòîìöàõ

Ìåæäóíàðîäíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ Euromonitor International òîæå îòìå ÷ AAO Dino ïðîäàæ êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè â 2015 ãîäó: a äåíåæíîì âûðàæåíèè IIe óâåëè ÷ èëèñü Ia 10,8%, AI 117,9 ìëðä DOA. (ñì. ãððèèê). Â 2016 Euromonitor, ïîççóóó Åùåås 9,4%.

.

II äàííûì èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsen Ðîññèÿ» CA ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ II íîÿáðü 2015 AIAA II ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè ÷ IUI ïåðèîäîì 2014 AIAA ðàçíûå êàòåãîðèè ðûíêà êîðìîâ AEY æèâîòíûõ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè âûðîñëè IA 2.června%.

.

Ðîññèÿíå IA ãîòîâû ýêîíîìèòü IA äåòÿõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ãîâîðèë â äåêàáðå 2015 AIAA ãåíäèðåêòîð «Nestle Ðîññèÿ» Ìàóðèöèî Ïàòàðíåëëî â èíòåðâüþ ãàçåòå «Âåäîìîñòè». "   ÂððèññàààÄÄÄÄÄÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ? îèèððþþþþòò þò èèêèè êêêêêêêêêêîîîêêîêêîîîîêêêîêîîîîîîîîîêîîîîêêîîîêîîîîîîîîîîîîîîêîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

.

«Æèâîòíîå â Ðîññèè yoi ÷ EAI ñåìüè, IA êîòîðîì IA õîòÿò è IA ãîòîâû ýêîíîìèòü», ñîãëàñåí Àíàòîëèé Âåðåùàãèí, äèðåêòîð II êîðïîðàòèâíûì âîïðîñàì «Mars Petcare Ðîññèÿ» (ÚZEI ES êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY æèâîòíûõ). Òàêæå ðàñòåò óðîâåíü çíàíèé âëàäåëüöåâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ðîññèè, êîòîðûå ïîíèìàþò âàæíîñòü ïîëíîðàöèîííîãî ïèòàíèÿ AEY çäîðîâüÿ ñîáàêè è êîøêè, îáúÿñíÿåò IDE ÷ EIU ðîñòà ïðîäàæ â êàòåãîðèè Âåðåùàãèí, IA Ooi ÷ íÿÿ, êàêîâ Aue Dino AEY Marsu.

.

Êîìó yoi âûãîäíîÒî ÷ íîãî ó ÷ AOA ÷ enea äîìàøíèõ ïèòîìöåâ â Ðîññèè íèêòî Ia âåäåò, ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè ÷ åñòâî ñîáàê 15 20 IEI, êîøåê 30 IEI, ãîâîðèò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé êîðìîâ AEY äîìàøíèõ æèâîòíûõ (AEE) ôÅÄðèèèèèñâ. Ïî "Mars petcare ðñññÿÿ Â Â Â ÅÅÅåÿÿ 6 6øì ìììììëì ì ììììììììììììììììììììììììììîìììììììììììje . Page $.

. @@Ii ñëîâàì äèðåêòîðà ãðóïïû II ðàáîòå ñ êîìïàíèÿìè ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà ìåæäóíàðîäíîé èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè «Nielsen Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Ãëàìàçäû, â êàòåãîðèè êîðìîâ AEY êîøåê IIe â ñîâîêóïíîñòè çàíèìàþò 86% ðûíêà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, êîðìîâ AEY ñîáàê 71% (äàííûå Ca ÿíâàðü íîÿáðü 2015 AIAA). Zařízení vedení vlastního kapitálu.

NORLELE příspěvek Provozní operagementy, dodávka na čísle exhables. Äèðåêòîð II ðàçâèòèþ ñîáñòâåííûõ áðåíäîâ äàòñêîé êîìïàíèè Aller Krmivo pro domácí zvířata Àëåêñàíäð Ðîäèîíîâ ðàññêàçàë DAE, ÷ Oi â 2015 ãîäó îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè êîðìîâ AAI êîìïàíèè â Ðîññèè ïðèìåðíî A ÷ Aouda DACA ïðåâûñèëè óðîâåíü 2014 AIAA, îäíàêî IA ðàñêðûë àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé.

.

Prémiové suché a konzervované potraviny probalance ™ zahrnují vše, co potřebujete, dokonce i pro nejnáročnější domácí zvířata.

.

Recepce a technologie jsou navrženy s účastí veterinárních výživů, stejně jako s pomocí předních světových odborníků na vývoj krmiva pro zvířata. Pro výrobu krmiv, pouze vysoce kvalitní suroviny jsou používány zejména zahraniční dodavatele.

.

Produkty jsou přísná kontrola kvality ve všech fázích - od přijetí surovin až po hotové výrobky. Díky tomu jídlo není jen plnohodnotná strava pro každodenní krmení domácích mazlíčků, ale také mají vysokou chuťovou atraktivitu a plně v souladu s fyziologickými a anatomickými potřebami koček a psů. ORM je vyráběna na specializované high-tech moderní vybavení. V žádném případě nepoužíváme agregáty pro výrobu krmiva.

.
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.