Skryté. Kavkazský pastýřský pesÌÈÕÀÈË ÁÀÁÓÐÈÄÇÅ: Äîáðûé äåíü, ïîäñêàæèòå EOI ñòàëêèâàëñÿ ñ áåñêðîâíûìè OA ÷ EAIE ó ñîáàê, êàêèå ïåðâûå ïðèçíàêè, ÷ Oi ïîòåêëà ñóêà è âîîáùå.òîëüêî ëèøü II ìàçêó ìîæíî îïðåäåëèòü äåíü Aycee ????

@@Zařízení zařízení Zařízení

Àñêîð: ÌÈÕÀÈË ÁÀÁÓÐÈÄÇÅ ïèøåò: AIO EAE ñ 5ãî àâãóñòà ïðèïóõëà .., áóäåì îðèåíòèðîâàòüñÿ IA ýòîÌÈÕÀÈË ÁÀÁÓÐÈÄÇÅ, ïåòëÿ "ïðèïóõàåò" ia ïàðó äíåé ðàíüøå, ÷ AI IA ÷ èíàþòñÿ âûäåëåíèÿ - íàâåðíîå, íóæíî áóäåò è yoi ÷ òü.

Åíèø: Àñêîð ïèøåò: ïåòëÿ "ïðèïóõàåò" ia ïàðó äíåé ðàíüøå, ÷ AI IA ÷ èíàþòñÿ âûäåëåíèÿýòî, Anee Î ÷ AIU âíèìàòåëüíî ñìîòðåòü.ñèëüíûé, AEA, IOE ïåòëè (êîòîðûé òðóäíî ia çàìåòèòü) íàñòóïàåò , POZNÁMKA, ÷ ÅðÅÅÅÅÅÅÅÅÅ ÷ ~ ÷ ëå òå ÷ êè.

Äèëèòàíò: fanat ïèøåò: IO eee êàæäûé äåíü áðàòü ìàçêè è ñìîòðåòü â ìèêðîñêîï Ia IAAI óòðèðîâàòü, ìàçêè áåðóòñÿ ide ïîäîçðåíèè - ý äóìàþ, ÷ Oi AU fanat Ia òîëüêî ïîãîâîðèòü. íîääààü.

@@E II ÷ AIO OAE ïðîèñõîäèò? Êîëè ÷ åñòâî âûäåëåíèé IA èìååò êëèíè ÷ åñêîãî CIA ÷ åíèÿ.íå çíàþ, EAE II äåêîðàøêàì, II II êðóïíûì ñîáàêàì Ana âàðèàíòû "áåëîé" OA ÷ EE, êîòîðûå âèäåëà- ñêóäíûå êðîâÿíûå âûäåëåíèÿ, êîòîðûå òðóäíî çàìåòèòü ó Ó ÷ ÷ ñ ñîîáàèè. ÂÅÅÅåèèããÅèèòòòòòòèèèõèèèèèè èè ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅA. <<<

Magrum: ìèõõëëë Ííðèðèð 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 6ñ 6 6 6ñââ

Tekol zrání fena končí na 7-10. měsíce života. Proces zrání závisí na plemeni, výživě, zdravotním stavu a dalších faktorech. Instinct k reprodukci (psy) se objeví přibližně každé 6 měsíců (v této době pletení), obvykle na jaře a

Martin. Skrytý ohrožující jeho příběh o velké uctívání skalnatého, zmeškal jsem jeden nejdůležitější okamžik, který nevyhnutelně přichází, když trenér musí vzít poprvé s čenichovým psem. Od skalnatého, to se stalo, jako by sám o sobě - ​​protože v době

majetek a odpovědný majitel vždy ví, když jiný pes by měl začít u psa, protože se objeví s určitou frekvencí. Použijte radu: Jakmile se ve vašem domě objevilo malé štěňátko, okamžitě získejte notebook, v

Dlouhodobá doba zdvihu teploty je endokrinní funkční porucha konjugát s morfologickými změnami v genitáliích; Vyznačuje se zvýšením trvání fáze projektoru nebo estrusu. Folikulární cysty se vyvíjejí z

TEKHU, pletení a péče o uzavřené sušičné teploty ve zdravém normálně krmivém a pracovní fuci se vyskytuje nejčastěji na konci zimy a léto, asi každých šest měsíců. Tato frekvence je někdy rozbitá a proud dochází před 1-2 měsíci, zejména pokud fena

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.