Iroplasmóza u psů příznaky, léčba a prevenceléčebné schémata uvedené v předmětu pouze pro seznámení, v žádném případě je nepoužívají bez ovládání lékaře. V tomto případě jsou možné těžké reakce, až po smrti psa! Postarejte se o své psy a ne zapomenout procesu, pokud to již neučinil, všechny zdraví!

..

v sadě domácí první pomoci - Fortikarb, Pirostop, Imchem, Antipyonizing - paracetamol v tabletách, analgin, ale-shpa, diphroll v injekce, injekční stříkačky

[UPD Načítání I e ûõõõõõõààààñññññññññõñååååååññññññññåååååååååååååååå Spojení ìæåèèèòòòòòòòòòòòòòòòò .......]

@@Ïåèèèèèèèèèå ÷ ÷ Î ÷ Î õðîààêêêêêîîîîîî üüüüüîüüüîîîîüüîüîüüüüüîîîîîîîîî, üüüüèèèüüåüüåüèèèèàààààà ii

AI ýòîãî AIAA ó ìåíÿ áûëà âåòåðèíàðêà, êîòîðóþ óñïåøíî çàêðûë áëàãîäàðÿ áåçâèçó è îïóñòåâøåìó ìàëåíüêîìó ãîðîäó áûëî 22e íàñåëåíèÿ, îñòàëîñü 12e (ANA â Ïîëüøå è OA)

.

Íåìíîãî Î ñïðåÿõ, îøåéíèêàõ è êàïëÿõ - IIe ðàáîòàþò, áûâàþò ôèïðîíèëîâûå è ïåðìåòðèíîâûå è OA è OA ñ óñïåõîì âûçûâàþò àëåðãèþ, ii íàõîäÿòñÿ â äîñòóïíîì Anai äèàïàçîíå OAI Io 10 DOA è âûøå CA AICO iA 10êã. ÑàëüüüååÅ aaaaaaaaa CCCCC èèèèèòòòòòèèèèèèè EE èèèèèèèèèèèèèèòòòòòòòòòòòòòòò ÍÅ! Åñëèè aaaaaa ëñåååååüüüüüü II îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

AEY OIAI ÷ oi Au ñîáàêà çàáîëåëà ïðèðîïëàçìîçîì (áàáåëèîçîì) eee àíàïëàçìîçîì, IAAI ÷ Oi Au êëåù AUE äîëüøå 3-4õ äíåé, ii ýòîìó ðåãóëÿðíûé îñìîòð. Anee êëåù îáíàðóæåí, IAAI AAI ñíÿòü è Ia áîÿòñÿ, äàæå Anee AU îòîðâåòå ãîëîâó, tj ÷ AAI ñòðàøíîãî, ìåñòî óêóñà âìåñòå ñ ãîëîâîé CAEA ÷ èòñÿ, à ãîëîâà ðàññîñåòñÿ.

1) éêê ï Â Â Â â þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ Áàäüààààààçççççççççççççççç. - Já ìîüüüüüüîîîëëééééééééîîîîîîèèè è ããÒîãããäääääòäòîîîîîîîããîãîîããîîîîãîîîîîî

2) Anee ó AAN äðóãèå âèäû ñîáàê - OOO ana ïðîùå, ïîêóïàéòå ïðåïàðàò "ÏèðîÑòîï" - äîçèðîâêà 0,5 IE IA êàæäûå 10 EA AANA, ñèëüíî òîêñè ÷ IUE ïðåïàðàò ââîäèòñÿ èíúåêöèîííî ÂÍÓÒÐÈÌÈØÅ x II, Ide ïîäêîæíîì âääè ï ÅÅåûûûûûòòòòòòààèþþþþ.

ve snadných případech, kdy je stav psa uspokojivý. Je pozorována malá slabost, chuť k jídlu se sníží, zvýšení teploty pro stupně.

Při zatemnění moči nebo dušnosti, pes okamžitě, dokonce i v noci, dodat do veterináře. To je piroplazmóza!

Pokud lék nebyl zaveden proti piroplazmě, není možné být symptomatickou léčbou, poraďte se s lékařem, dovolte mi představit jeden z antiprotozoických nástrojů.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.