Náš pes zabil naši kočku. Promluvte si o všem, co týmu pomáhá kavkazskému pastýřepřipojení: ìîÿÿÿÿüüüüüü ÷ è Åãî àīàààò, ÅÅ çîøø, à êààê à êàêêûûûäääûûûûûûûûûû Ýîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîååå. ÷ ò ìæííîåàåà? ??

Konstanz: âñåè Áûëî ãããîîîîîîîîîîîîîîî ÿ ÅÅ ÅÅ ï ï è è â â â ò ò ò ò ê êêèè îîîâÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ? "" Otevření îòòäàà äääääåîîîîîîîîîîîîîîî ìì (((((((((((((((((.) Í ï ï ï ñ ñ ñ ñ ñ ñ ì ì ì êÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ àà ÿÿëÿèèëà ààààä ÄÄÄÄÄÄÄÄST .. ê Y i ïääàÀëàëààà AAAA îîîîîîîîîîîîîî

AAAA: ñòàôôèê ïèøåò: II ïðåäñòàâòå NAAA IIe OIE AA áåäíÿæå ÷ EA E ïðåäñòàâüòå òåïåðü OIE õîçÿèíà êîãäà II óâèäèò Naïa ìåðòâîå æèâîòíîå ....... õîòÿ â òîì è äðóãîì neo ÷ AA âèíîâàòû Iaa <

.

Faraon: ñòØøêêêêêêê :::: èèèèèèèàóó êê :ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄST! ñòàôôèê ïèøåò: II ïðåäñòàâòå NAAA IIe OIE êîãäà ÿ óâèäåëà EAE .... êîãäà au óâèäèòå EAE äðóãàÿ áîëåå ñèëüíàÿ ñîáàêà ïîæðåò âàøó ñîáàêó.äà OAE, ÷ Oi IIA áóäåò óìèðàòü. ðààèîîîîîîîîîîîîîîî .îîîîîîîîîîîî .äàäî + Äðññððààà <<<<

POIÒàÜÿü èèâííîîîîîþààòòòòòòòþþþþþþþ üüüüüüüü ììììììììììììììììì À OI, íèáîñü, íàñåäèòñÿ äîìà.è âûïë¸ñêèâàåò ANTH ýíåðãèþ IA Anao è âñÿêîãî, EOI ia ïóòè ïàïàäàåòñÿ Faraon ïèøåò :! A E Oi aan ê ýòîìó ïðèíóæäàåò?!?!?!?! ! ÄÅéüüüîî FARAON ïèøøàà :::: ü , A, AA, ü AA Ååîîîîåäääääàà. + Äðññððààà <<<<

äæóëëàààà: ia èíììììäääååå - - 7a 7îîîîî ëëââââââñññññññññññññññññññññè, E, EE ïîääììììäòà CS

»náš pes zabil naši kočku

Mám přátele, kteří nedávno zemřeli starý Co., a oni opravdu chtějí vzít naši kairi přímo učením o našich problémech. A nemají žádné kočky. Jejich podmínky jsou lepší. Venkovský dům s územím, v blízkosti lesa, a my chodíme jen po městě na vodítku a bitz jednou týdně k běhu. Obecně platí, že milujeme psa moc, ale kočka je také člověk. Nevím co dělat. Možná je to pravda dát?

Proč se lidé nemají rádi milovat miloval kočky a psy Dostali jste se do vesnického domu? A co ohrožuje takovou lhostejnost našim bratrům na naše menší?

jeden není doma

rezident Nižného Novgorodu Nadezhda T. Každé léto tráví se svou vnučkou Alinou v obci Country v oboru Boric areálu. V malém zahradním partnerství se každý zná. Na začátku léta, soused navrhl naději na pětiletou vnučku kotě. Žena měla Pioneer Kitty, ale nechtěla prodávat nové domácí mazlíčky - rozhodl jsem se distribuovat dobré lidi. Kolik radosti byla Alina, když babička přinesla načechraný svěží do domu!

"Dvacest-in-law neumožňuje jeho vnučce, aby se zvířata v městském bytě," říká Nadezhda Tikhonov. - nedávno udělali drahé opravy. A dívka chce tolik malého přítele! Přemýšlím, myslím, že v chatě bude mít kočku. Dcera-in-law uvidí, že dítě je rád, a umožní vám vzít zvíře do města. "

kolo a pryč

Zaměstnanci Nizhny Novgorod Úkryt pro zvířata bez domova nejsou zvláště si všimli, že na podzim se stali více novými hosty, hozený do něj, nebo ti, kteří jsou kótováni non-lhostejní lidé. Říkají, čtyřnohý spát mnoho kdykoliv v průběhu roku. Ale není možné popřít, že problém "země" zvířata v regionu je ostrá.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.