Provozní kolo OLX ZooStuff. A.â

. @@Â

.

Îñîáåííîñòÿìè äàííîãî êîëåñà ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿþùàÿ ïèòîìöó ïîäõîäèòü ê êîëåñó ñ äâóõ ñòîðîí - AU ìîæåòå ïîñòàâèòü êîëåñî â ëþáîì ìåñòå, õîòü ïîñðåäè êîìíàòû =).

. @@@Ý I I I ÷ ÷ ň ïòòñññññ èèЕä OA õäëëëà, ææææææ Ø üüüââââââ àààààîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

.

Êîëåñî áåçîïàñíî IA òîëüêî AEY æèâîòíîãî, II E AEY äåòåé - îòñóòñòâèå âðàùàþùèõñÿ ìåòàëëè ÷ åñêèõ äåòàëåé, íèçêèé AAN è äåðåâÿííûå ìàòåðèàëû ñíèæàþò Dene òðàâì ê ìèíèìóìó. ËÅÃêèääääääëëòÒ èòòîîîîîîîîîîãããããã ààààààààààà Áåãîâîå Êîëåñî "x åìïèîí" 800 II øèðèíà áåãîâîãî ïîëîòíà 276 II äèàìåòð áåãîâîé ïîâåðõíîñòè 800 II äèàìåòð êîëåñà ïîëíûé (N îãðàíè ÷ èâàþùèìè îáîäàìè) 900 II øèðèíà ïîäñòàâêè 207 II âûñîòà ïîäñòàâêè ìàêñèìàëüíàÿ 165 II âûñîòà èçäåëèÿ â Naida 915 II øèðèíà èçäåëèÿ â Naida 900 5 êã

Domácí zvířata a jejich služba je jedním z nejziskovějších výklenek moderního podnikání. Protože na svých mazlíčci majitelé nelitují peníze.

.

Tak dnes jsou hotely pro zvířata, salony pro zvířata pro zvířata a různé výrobky z nejširšího rozsahu, bezprecedentní dříve: oblečení pro psy, nesoucí tašky, herní komplexy pro kočky, tunely a topná kola pro Křečci!

A každý majitel psa žijícího v městském bytě chápe, že toto kolo pro jeho mazlíček je jen spása! Pes v takovém kole a hraje a pohyby. Odstraní stres a posiluje zdraví.

.

Neexistují žádné takové zboží v našich obchodech se zvířaty (protože si myslím, že je to právě proto, že je nést z USA nebo Čína není příliš ziskový - příliš těžkopádný design).

.

Americký výrobce prodává (gopetusa. OM / produkty. HP) jeho zařízení pro 375-1225 dolarů (cena závisí na velikosti kola).

.

a pokud kupují v ruských internetových obchodech (krysota. U / Product_Info

 • Při objednávce od 1 500 ₽ - Dodání zdarma v Moskvě a mo,
 • Při objednávce až 1 500 ₽ - přepravní náklady 349 ₽,
 • < LI> Pickup z obchodů - zdarma!

  popis

  Běh kola - nejlepší atrakcí pro malé domácí mazlíčky. Takový simulátor vyvíjí pohyblivost v hlodavcích dobře, pomáhá uspokojit jejich fyzickou potřebu v pohybu, a také jejich životy aktivnějším a různorodým. Kolo je vyrobeno z odolného plastu, má spolehlivé upevnění a absolutně bezpečné pro váš mazlíček. Velikost produktu: 150x150x100mm.

  .

  funkce

  Kočky, v závislosti na plemeni, mají jiný temperament. Některé mají klid, pomalost. Jedná se o pasivní skály, jako jsou , a další, se zdráhají, pohybují se málo. Plný opak je aktivní, jako například, atd. Jsou velmi energičtí, mají dobře vyvinutý lovecký instinkt a potřebují konstantní pohyb. Taková domácí zvířata pomohou běžeckému kole.

  .

  Použití běžeckého kola

  Ceny na trhu na běžeckém kole pro kočky se pohybují od deseti až třicet tisíc rublů. Ale je to docela možné udělat snadno, když strávil trochu pevnosti a čas a ušetřit slušnou částku. Dělat simulátor nezávisle, můžete to učinit tak, aby harmonicky zapadlo do interiéru určité místnosti a stal se originální výzdobou. Ale nejdůležitější věcí je, že se mu líbil kočku, a pro to musíte vzít v úvahu určité požadavky.

  .

  Co potřebujete vědět o běžeckém kole?

  Čím větší je velikost kola, zvíře bude pohodlnější. Je důležité si vybrat takové rozměry bubnu tak, aby kočka může udržet zadní v přírodní poloze, a neohýbat její oblouk, snaží se zapadnout do designu. Nejmenší je možná 80 cm. Ale je nutné se zaměřit na specifické velikosti zvířat. Pro zástupce velkých plemen (, atd.) Mělo by být velikost běžeckého prostoru mnohem větší.

  .

  Vnitřní povlak bubnu by neměl sklouznout pod kočkami tlapky. Jinak může domácí zvíře ztratit zájem o simulátor nebo ještě horší, být zraněn. Nejpočetnější - plstěný povlak nebo lowline koberec. Vnitřní stěna běžícího bubnu je volitelná, ale pro pohyblivé, energetické kočky se stále doporučuje udělat. Jedná se o pojištění proti "odchodu" v procesu aktivního pohybu. Kromě toho pomáhá koordinovat trajektorii pohybu.

  .

  Jak vytvořit simulátor sám?

  Sebeaktivace jsou velmi mnoho, stačí provést požadavek v vyhledávači, aby se ujistil. Navrhujeme zvážit dvě metody, které se liší v jejich složitosti.

  první volba

  Dovednosti budou také vyžadovat určité dovednosti, zejména které mají být vloženy ložiskem a instalací válečků.

  Běhové kolo pro kočky je skvělý způsob, jak bavit svého domácího mazlíčka a strávit svou energii. Nabízíme Vám koupit běžecké kolo pro kočky v našem obchodě s domácími mazlíčky v Moskvě. Je určena k zajištění toho, aby váš nadýchaný může dělat svůj fyzický vývoj, bavit se, odvrátit pozornost. Tento projektil bude určitě líbit váš purr. Poté, co ho jednou koupil, budete sklízet ovoce každý den.

  .
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.