Divoké africké psi Awesome stvoření Afriky s mocnými čelistmiàôðèà ìììì. AA ïëùàüü YYYYY IIII 30õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõîõîîîøøøøøø AAAAA AA àôèèòòÒòÒòÒòÒòòòòòññññäñãñãããããããããããããããããããããããããããããããããããããõõõõõõõõõõõõõõõõõõõêêêêêêêõõõê êêêêêêêààààààààà .a .êêêêêêêêê Èìåííî çäåñü îêîëî 200 òûñÿ ÷ EAO íàçàä IA ÷ àëàñü èñòîðèÿ ÷ åëîâå ÷ åñòâà, çäåñü ðîæäàëèñü è ðóøèëèñü èìïåðèè, ãðåìåëè ïîëèòè ÷ åñêèå è ðåëèãèîçíûå âîéíû, ñòðàíû ñòàíîâèëèñü êîëîíèÿìè è âîçâðàùàëè íåçàâèñèìîñòü.

.

IDE ýòîì Àôðèêà ÷ AUA âñåãî âîñïðèíèìàåòñÿ EAE ãèãàíòñêàÿ ïëîùàäêà AEY ñàôàðè, áóäòî yoi îòäåëüíàÿ ñòðàíà, à IA âòîðîé II ðàçìåðó êîíòèíåíò â ìèðå. ES âåõõõõõõõõõõõààÒåà îàîîîîñîñîééîééîééééîîîîéééééééééééòéééòéòòòòàà

.

Ãðàíäèîçíûå IA ÷ AOE, õðèñòèàíñêèå ñîáîðû, êîòîðûå ìîãóò ñîïåðíè ÷ AOU ñ åâðîïåéñêèìè, ïàìÿòíèêè èñòîðèè, âîêðóã êîòîðûõ ôîðìèðîâàëèñü öåëûå íàðîäû, òðàäèöèîííûå ïîñòðîéêè è ñàìûå ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè Ana yoi àôðèêàíñêàÿ àðõèòåêòóðà.

 âëèèñéeéeééeéeéeéeéeééš Ýò x â â  1982 ãîääåeããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Ãàðäàÿ ïðèìåð òðàäèöèîííîé àðõèòåêòóðû äîëèíû ICAA, ÚZEI ES êñàðîâ ñ ãëèíÿíûìè è ãèïñîâûìè ñòðîåíèÿìè, â òîì ÷ Enea äâîðöîì, íàïîìèíàþùèì ðàáîòû Àíòîíèî Ãàóäè.

.

Ìóçåé âàëþòû (měna Museum), Iaia ES ãëàâíûõ äîñòîïðèìå ÷ àòåëüíîñòåé Àíãîëû, íàõîäèòñÿ â ñòîëèöå ñòðàíû Ëóàíäå íàïðîòèâ äðóãîãî ïàìÿòíèêà ìåñòíîé àðõèòåêòóðû Íàöèîíàëüíîãî áàíêà. Äâàèèÿÿÿèÿÿÿÿèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèûèèèûûûûûûû.. ÁàêêààààààààààèèèèèëëëëëëëëëëëåãååååååéééééÉ À ìóççééééééééééééééìììììòòòòììììììì IIIIII COOO cììîîîî cãããããÃîàÀÉíÀ.

.

leopard, africké psy a hyenové bojují o antilopu, což není v žádném spěchu se vzdát

Turisté (Jižní Afrika) měli štěstí, že vidí neuvěřitelně bouřlivou scénu ze života volně žijících živočichů. Po opuštění tábora téměř okamžitě všimli leopardu, který přetáhli na Zemi zabit Imhalu (Africká antilopa průměrné hodnoty).

Afrika je spojena s většinou lidí s obrovskými lvy. Ale je to zvíře - nejnebezpečnější sfari? Je nepravděpodobné, že tyto predátoři jsou velmi klidní stvoření ve srovnání s těmi Scumbags, o čem vám dnes řekneme. Mluvili bychom o hyenech, ale zjistili jsme, že ti, kteří tito nedoblížení stvoření přežili. Setkat se - divoké africké psy!

I když tato zvířata zahrnují jako hyiennský, ale ve svých parametrech spíše jako červený vlk. Velikost jedinců je poměrně malá - pouze 70 cm v kohoutku, ale kousnutí je nejmocnější mezi jinými kolegy. Jíst těsní kost k nim tak snadno, jak máme kliknout na semeno.

.

Žít jeden pes nemůže - nevyšli z nezávislého lovu, i přes jejich mocné čelisti. Proto jsou srazeny v hejnech 15-20 hlav. Oni hlavou alfa-mužského a alfa-ženského gangu, to je oni, kteří podnikají všechna organizační řešení a jen mohou padat.

.

Žije hejno mezi sebe velmi přátelský, zvyšování dětí alfa ženy a péče o zraněné, nemocné a staré. Dosažení věku 2,5 roku, dámy opouštějí jejich rodná místa a jdou do nového týmu, kde sami budou moci dát potomstvo. Proto jsou mužští jedinci vždy větší než ženy.

.

Teď vám řekneme, proč jsou tyto dravci považovány za nejúžasnější. Je to všechno o komunitě a soudržnosti akcí. Spojení do skupin jsou schopny vyplnit kořist, což je třikrát vyšší než ve velikosti. Možná, že afričtí psi jsou nejvhodnějším lovci kontinentu. Pouze jedna oběť 10 nastínila, a to není dobrá a bezpečnost.

.

Ale i tyto vynikající lovci někdy musí zůstat bez oběda, protože kolem nich žijí více těžkopádnějších jedinců. Velmi často nebo lvi berou kořist od psů, s využitím jejich nadřazenosti. Co dělat, ve velké rodině vaše ústa nespěchá.

.

Ale nejdůležitější nebezpečí pro psy bylo a zůstává osobou. Proti zbraním jsou bezmocné a zuby a rychlost běhu. Na Zemi je jen málo zvířat, ne více než 5 tisíc jednotlivců. Ale nakonec před několika lety, balíček 100 afrických psů nebyl daleko od neobvyklého, nyní skupina 30 jedinců způsobila upřímné překvapení vědců.

.
Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.